Algemene voorwaarden

Hieronder vindt u de toelichting op de algemene voorwaarden die gelden voor alle producten van het Internationaal FilmFestival Gorinchem.

Artikel 1: begripsomschrijving

1.1.
In de onderhavige algemene voorwaarden zullen de volgende begrippen (zowel in enkelvoud, als in meervoud) de volgende betekenissen dragen:
a. algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden van Internationaal FilmFestival Gorinchem;
b. cliënt: de partij welke met International FilmFestival Gorinchem een overeenkomst aangaat;
c. evenement: de publieke of besloten gebeurtenis waarbij – bij wijze van voorbeeld, maar niet uitsluitend - een voorstelling van artistieke aard wordt opgevoerd, waaronder – doch niet beperkt tot - een filmvoorstelling, expositie of live event;
d. locatie: de plaats waar het evenement plaatsvindt;
e. organisator: de partij welke verantwoordelijk is voor de productie en/ of organisatie van het evenement;
f. overeenkomst: de overeenkomst tussen Internationaal FilmFestival Gorinchem en u als de cliënt tot koop en aflevering van één van de producten van Internationaal FilmFestival Gorinchem;
g. partijen: de aanduiding van u als de cliënt en Internationaal FilmFestival Gorinchem gezamenlijk;
h. Internationaal FilmFestival Gorinchem: de partij welke u als de cliënt een overeenkomst mee aangaat;
i. transactienummer: uniek nummer, gekoppeld aan een specifieke aanschaf van de cliënt
j. producten: alle producten die Internationaal FilmFestival Gorinchem aanbiedt, waaronder tickets en alle merchandise-artikelen.
k. ticket: het toegangsbewijs tot een evenement;
l. cadeaubon: een fysieke of digitale bon met een unieke code welke op de website als (gedeeltelijke) betaalmethode kan worden ingevoerd bij de aanschaf van een ticket van een filmvoorstelling van Internationaal FilmFestival Gorinchem. Tevens is deze cadeaubon inwisselbaar bij de kassa’s. Een en ander conform de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden;
m. vrijkaart: een vrijkaart van Internationaal FilmFestival Gorinchem voor speciale aanbiedingen welke aan relaties/partners wordt gegeven waarmee een ticket kan worden aangeschaft voor een van de vertoningen van Internationaal FilmFestival Gorinchem. Een en ander conform de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden;
n. actiecodes: een actiecode kan op de website worden ingevoerd bij de aanschaf van een ticket van een filmvoorstelling van Internationaal FilmFestival Gorinchem. Tevens is deze actiecode inwisselbaar bij de kassa’s. Een en ander conform de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden;

1.2.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken integraal onderdeel uit van iedere aankoop van producten, zowel middels de website als de kassa van Internationaal FilmFestival Gorinchem, welke de cliënt plaatst bij Internationaal FilmFestival Gorinchem en op de daaruit voortvloeiende overeenkomst.

1.3.
Op de overeenkomst zijn tevens van toepassing de algemene voorwaarden van de houders van de locaties. Bij strijdigheid tussen de bepalingen uit de overeenkomst c.q. de onderhavige algemene voorwaarden en voornoemde voorwaarden prevaleren de bepalingen van de overeenkomst c.q. de onderhavige algemene voorwaarden. Afschrift van de algemene voorwaarden van de houders van de locaties zijn op aanvraag bij de houders van de betreffende locaties verkrijgbaar.

Artikel 2: betaalwijzen

De volgende betaalwijzen zijn mogelijk:
a. Bij aankoop via de website van Internationaal FilmFestival Gorinchem: iDEAL; De producten dienen ontvangen te worden per e-mail.
b. Per pintransactie aan de kassa. Indien de producten aan de kassa worden betaald, zullen de producten niet vooraf door Internationaal FilmFestival Gorinchem worden toegezonden.

Artikel 3: totstandkoming van de overeenkomst

3.1.
Wijze van totstandkoming van de overeenkomst bij betaling middels iDEAL:
a. Overeenkomst komt definitief tot stand indien en zodra Internationaal FilmFestival Gorinchem (autorisatie van) de betaling door cliënt heeft ontvangen;
b. Is de overeenkomst via de website van Internationaal FilmFestival Gorinchem tot stand gekomen, dan wordt de overeenkomst per omgaande via e-mail aan de cliënt bevestigd;

3.2.
Het is niet mogelijk om ten aanzien van de definitief tot stand gekomen overeenkomsten wijzigingen aan te brengen of deze te annuleren c.q. te ontbinden.

Artikel 4: cadeaubonnen/festivalbonnen

4.1.
Indien de cliënt met betrekking tot zijn tickets wenst te betalen met een cadeaubon of actiecode, dan kan de aankoop via de website (middels de code op de bon) of aan de festivalkassa’s plaatsvinden. Het eventuele restbedrag dient direct door de client bijbetaald te worden.

4.2.
Cliënt dient het bij aanvang van de transactie aan de kassa te melden indien hij voor de betaling (deels) gebruik wenst te maken van cadeaubon of vrijkaart.

4.3.
Cliënt is voor eigen rekening en risico verantwoordelijk voor de verzending en ontvangst van de cadeaubon of vrijkaarten door Internationaal FilmFestival Gorinchem. Internationaal FilmFestival Gorinchem accepteert geen enkele aansprakelijkheid in geval de cadeaubonnen of vrijkaarten zoekraken.

4.4.
Cadeaubonnen of vrijkaarten zijn nimmer inwisselbaar voor geld, ook niet in geval van faillissement van Internationaal FilmFestival Gorinchem.

4.5.
De waarde van de cadeaubon is alleen in één keer te verzilveren. Het is niet mogelijk om in een volgende transactie overgehouden tegoed te gebruiken.

Artikel 5: tickets

5.1.
De door Internationaal FilmFestival Gorinchem geleverde tickets zijn en blijven eigendom van Internationaal FilmFestival Gorinchem en worden door Internationaal FilmFestival Gorinchem aan de cliënt geleverd onder de voorwaarden dat het zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Internationaal FilmFestival Gorinchem nimmer is toegestaan:
a. de tickets door te verkopen aan derden dan wel de tickets op enige andere wijze op commerciële wijze direct of indirect aan derden te verstrekken;
b. De tickets in commerciële uitingen - op welke wijze dan ook - aan te bieden dan wel op andere wijze te refereren aan de tickets.

5.2.
Internationaal FilmFestival Gorinchem behoudt zich te allen tijde het recht voor om reserveringen te weigeren van klanten waarvan het vermoeden bestaat, dan wel is gebleken dat zij zich schuldig hebben gemaakt aan bovenstaand verbod.

5.3.
Internationaal FilmFestival Gorinchem behoudt zich het recht voor om, in het geval er bij evenementen een maximum is gesteld aan het aantal te reserveren tickets, reserveringen die dit maximum te boven gaan, ongedaan te maken voor de te veel (boven het maximum) gereserveerde kaarten.

Artikel 6. IFFG Vrienden

6.1
a. De duur van de IFFG Vriendschap loopt vanaf het moment van betaling/incassering minimaal 1 kalenderjaar.
b. Op geen enkele wijze kan afgeweken worden van de in artikel 6.1.a bepaalde looptijd en de daarbij behorende lidmaatschapsprijs.
c. Dit abonnement wordt aangegaan tot wederopzegging. Opzegging kan geschieden middels een mail aan vrienden@iffg.nl. Deze mail dient voorafgaand de ingang van het nieuwe lidmaatschapsjaar verstuurd te worden.
d. Internationaal FilmFestival Gorinchem behoudt zich het recht voor bepaalde onderdelen van dit lidmaatschap eenzijdig te wijzigen. Internationaal FilmFestival Gorinchem zal in het geval van eenzijdige wijziging de betrokken partijen altijd informeren.

Artikel 7: aansprakelijkheid

7.1.
Indien en voor zover het evenement door de organisator dan wel de houder van de locatie wordt geannuleerd, zal Internationaal FilmFestival Gorinchem aan de cliënt nooit meer vergoeden dan de ticketprijs of de abonnementsgelden, voor zover aantoonbaar aan Internationaal FilmFestival Gorinchem voldaan. Niet vergoed worden eventuele extra kosten welke cliënt heeft betaald voor de diensten van Internationaal FilmFestival Gorinchem. Internationaal FilmFestival Gorinchem aanvaardt in zodanig geval nimmer aansprakelijkheid voor eventuele overige direct of indirect gemaakte (on)kosten en/of uitgaven.

7.2.
Internationaal FilmFestival Gorinchem kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor schade ten gevolge van dood, letsel, ongevallen, kwetsing, verlies, beschadiging of diefstal veroorzaakt aan de cliënt tijdens of ten gevolge van een bezoek aan het evenement of de locatie.

7.3.
Indien en voor zover Internationaal FilmFestival Gorinchem ten gevolge van overmacht geheel of gedeeltelijk niet aan haar verplichtingen jegens de cliënt kan voldoen zal de overeenkomst zijn ontbonden, zonder dat enige partij daaraan enig recht tot schadevergoeding kan ontlenen.

7.4.
Onder overmacht wordt onder meer verstaan: oorlog, terreurdreiging, oorlogsgevaar en oproer, epidemieën, belemmerende maatregelen zowel van binnenlandse en buitenlandse overheden, overlijden van één of meer leden van het Koninklijk Huis, brand, stakingen, falen van en schade aan apparatuur- en apparatuur besturingssystemen, stremming/staking van vervoer, overstroming, uitsluitingen, sabotage en in het algemeen alle onvoorziene omstandigheden zowel in binnen- als in buitenland, ten gevolge waarvan naleving van de overeenkomst redelijkerwijze niet meer van Internationaal FilmFestival Gorinchem verlangd kan worden.

7.5.
Internationaal FilmFestival Gorinchem aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies van de producten of (een deel van) cadeaubonnen of vrijkaarten door de cliënt door welke oorzaak dan ook.

7.6.
Internationaal FilmFestival Gorinchem aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de koop en levering van producten die niet plaatsvinden bij Internationaal FilmFestival Gorinchem, noch voor overeenkomsten die, al dan niet op verzoek van de cliënt, niet geheel worden afgewikkeld door Internationaal FilmFestival Gorinchem en waarbij een derde al dan niet rechtstreeks betrokken is.

Artikel 8: intellectuele eigendomsrechten

8.1.
Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de naam, het beeldmerk, en de eventuele tekst en (reclame)muziek van Internationaal FilmFestival Gorinchem alsmede met betrekking tot de door Internationaal FilmFestival Gorinchem gehanteerde bedrijfsformule in het algemeen berusten bij Internationaal FilmFestival Gorinchem. Het is de cliënt niet toegestaan deze direct of indirect openbaar te (doen) maken en/of te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken of hierbij aan te haken, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Internationaal FilmFestival Gorinchem.

8.2.
Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de naam van het evenement, de locatie, beeldmerken en dergelijke berusten bij de organisator dan wel bij de oorspronkelijke rechthebbenden van het betreffende evenement of bij de houder van de locatie. Het is de cliënt niet toegestaan deze direct of indirect openbaar te (doen) maken en/ of te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken of hierbij aan te haken, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de betrokken rechthebbenden.

Artikel 9: gedragsregels Internationaal FilmFestival Gorinchem / locaties

9.1.
De cliënt zal zich dienen te houden aan door Internationaal FilmFestival Gorinchem en de houder van de locaties geldende gedragsregels met betrekking tot het evenement waarvoor Internationaal FilmFestival Gorinchem de producten levert. Een aantal van de belangrijkste regels wordt hieronder genoemd:
a. Het is verboden om foto-, film-, geluids- en/of andere opnameapparatuur mee te nemen naar de locatie en tevens is het verboden om ook daadwerkelijk opnames te maken van films, video en ander auteursrechtelijk beschermd werk. Evenmin zal het de cliënt zijn toegestaan tijdens voorstellingen een mobiele telefoon ingeschakeld te hebben. Indien en voor zover dergelijke apparatuur desondanks wordt aangetroffen behoudt International Film Festival Gorinchem dan wel de houder van de locatie zich te allen tijde het recht voor om voornoemde apparatuur in beslag te nemen;
b. Het is verboden om voedsel, drank, glaswerk, (plastic) flessen, blik, vuurwerk, wapens en andere gevaarlijke voorwerpen mee te nemen naar een evenement en/of de locatie; de organisator en de houder van de locatie behouden zich te allen tijde het recht voor om de bezoeker van het evenement bij het betreden van de locatie te fouilleren. De organisator en de houder van de locatie behouden zich het recht voor om bezoekers die geen medewerking willen verlenen aan voornoemde fouillering de toegang tot de locatie te weigeren;
c. Internationaal FilmFestival Gorinchem en de houder van de locatie behouden zich te allen tijden het recht voor om vanwege hun moverende redenen de bezoekers van het evenement de toegang tot de locatie te weigeren indien en voor zover zou blijken dat het ticket niet is verkregen via Internationaal FilmFestival Gorinchem of via andere door Internationaal FilmFestival Gorinchem geautoriseerde (voor)verkoopadressen;
d. Internationaal FilmFestival Gorinchem en de houder van de locatie behouden zich ter alle tijde het recht voor om bezoekers die na aanvang van het evenement arriveren de toegang tot de locatie te ontzeggen;
e. Internationaal Film Festival Gorinchem en de houder van de locatie behouden zich te allen tijde het recht voor om van het evenement beeld- en/of geluidsopnamen te (doen) maken. De cliënt verklaart zich bekend en akkoord met het voorgaande en doet reeds nu voor alsdan afstand van het recht zich te verzetten tegen gebruikmaking van zijn portret/gelijkenis in het kader van de openbaarmaking en verveelvoudiging van genoemde opnamen.

Artikel 10: aanvullende bepalingen

10.1.
Indien enig artikel in deze algemene voorwaarden of enig onderdeel van de overeenkomst te eniger tijd nietig mocht zijn, dan wel vernietigd mocht worden, dan blijven de algemene voorwaarden van de overeenkomst voor het overige in stand. Partijen zullen alsdan voor de nietige c.q. vernietigde passage een regeling treffen die de bedoelingen die partijen met de overeenkomst en de onderhavige algemene voorwaarden hadden, het dichtst benadert.

10.2.
Aanvullingen of wijzigingen van de overeenkomst c.q. deze algemene voorwaarden kunnen slechts schriftelijk geschieden.

10.3
Eventuele klachten van cliënten naar aanleiding van de door Internationaal FilmFestival Gorinchem geleverde diensten dienen schriftelijk gemeld te worden aan Internationaal FilmFestival Gorinchem (info@iffg.nl), welke zorg draagt voor de afhandeling binnen een redelijke termijn welke de duur van zes weken na ontvangst van de klacht niet zal overschrijden.

10.4.
Alle geschillen die naar aanleiding van de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden mochten ontstaan, worden naar Nederlands recht afgedaan en zullen in eerste instantie worden gebracht voor de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.